Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2022

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Pilates Studio Utrecht betreffende deelname aan groeps- en/of privélessen. Op alle overeenkomsten tussen Pilates Studio Utrecht en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer, het melden van fysieke klachten en voor het op de hoogte blijven van wijzigingen en nieuws door onze nieuwsbrieven te lezen. 

 De leiding van Pilates Studio Utrecht heeft het recht te allen tijde de Algemene Voorwaarden, vakanties, tarieven, lestijden, lesdagen en huisregels aan te passen.

 De Algemene Voorwaarden worden door een deelnemer geaccepteerd op het moment dat hij/zij een account heeft aangemaakt bij Virtuagym.

 Let op: Als deelnemer reserveer je een gegarandeerde plek. Eventuele afmeldingen dienen 24 uur van tevoren worden gemeld. Bij een te late annulering wordt de les volledig gerekend.


Artikel 1: Aanmelden, inschrijfkosten, lidmaatschap, opzeggen en uitschrijven

1.1 Een deelnemer meldt zich aan via Virtuagym en maakt een eigen account aan. Zodra de deelnemer zich registreert, gaat hij/zij akkoord met de Algemene Voorwaarden van Virtuagym en Pilates Studio Utrecht.

1.2. Als een deelnemer 8 weken inactief is, d.w.z. gedurende 8 aaneengesloten weken geen geldig pakket heeft en dus geen lessen meer volgt, wordt het lidmaatschap beëindigd (tenzij er andere afspraken zijn met de deelnemer); het account wordt verwijderd uit Virtuagym. Na een her-inschrijving kan er geen proefles meer worden geboekt.

1.3. Het inactieve account kan binnen 8 weken weer actief worden gemaakt door een nieuw pakket te kopen. Het nieuwe pakket dient in gebruik te worden genomen binnen 8 weken nadat de laatst betaalde les is gevolgd. (Proeflessen vallen niet onder betaalde lessen. Proeflessen vervallen bij een inactief account.)

1.4. Lidmaatschap en abonnementen dienen 4 weken voor het aflopen van het contract schriftelijk te worden opgezegd. Na het aflopen van het contract kan een abonnement per maand worden opgezegd. Het account in Virtuagym met bijbehorende data wordt dan na de laatste les direct verwijderd.

1.5. Naast de groepslessen, worden ook de privélessen via Virtuagym gereserveerd en eventueel geannuleerd.


Artikel 2. Abonnementen & Rittenkaarten

2.1. In Webshop & Kassa zijn verschillende abonnementen & rittenkaarten te boeken. De deelnemer kiest wat bij hem/haar past en is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar keuze.

2.2. Een abonnement is inclusief de studio sluiting en vakanties van de deelnemer en loopt door tijdens de afwezigheid van de deelnemers. Credits kunnen naar de volgende maand worden meegenomen.

2.3. De opzegtermijn van abonnementen is minimaal 4 kalenderweken voor de afloop van de abonnementsperiode. Het abonnement tussentijds beëindigen is niet mogelijk.

2.4. Het opzeggen van het abonnement wordt via het eigen account van het lid in Virtuagym gedaan. De opzegging is van kracht, zodra de deelnemer een schriftelijke bevestiging per e-mail van Pilates Studio Utrecht heeft ontvangen.

2.5. Indien minder dan 4 kalenderweken voor het verstrijken van de abonnementsperiode wordt opgezegd, wordt de contributie van de daaropvolgende 4 kalenderweken in rekening gebracht.

2.6. Als er, om wat voor reden dan ook, geen gebruik wordt gemaakt van de lessen, dan vindt er geen restitutie van de contributie plaats.

2.7. Rittenkaarten hebben een vaste geldigheidsduur. Hier wordt niet van afgeweken.

2.8. Een rittenkaart dien je in een keer te betalen. Het is niet mogelijk een rittenkaart in termijnen te betalen.

2.9. Ongebruikte credits vervallen indien de geldigheid van de kaart is verlopen.

Artikel 3. Betalen, boeken, annuleren, inhalen, restitutie, pauzeren

3.1. Deelnemers kopen een pakket, boeken en annuleren hun lessen via Virtuagym.

3.2.  De deelnemer annuleert bij verhindering of ziekte, altijd minimaal 24 uur van tevoren. Indien later vervalt de credit.

3.3. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Pilates Studio Utrecht het recht de invordering- en incassokosten op de deelnemer te verhalen. Indien betaling achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren of om welke reden dan ook, wordt de incasso na twee weken nogmaals aangeboden. De deelnemer krijgt dan twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Als de betalingsverplichting daarna nog niet in orde is gemaakt, dan wordt een incassobureau ingeschakeld; de kosten daarvan worden verhaald op de deelnemer. 

3.4. Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen of anderszins is in geen enkel geval mogelijk.

3.5. Als de abonnementhouder langdurig met vakantie gaat buiten de studio sluiting, dan kan het abonnement worden gepauzeerd. Hiervoor dient de deelnemer tijdig (minimaal 4 weken van tevoren) schriftelijk of via email contact op te nemen met de leiding. Het initiatief hiervoor ligt volledig bij de deelnemer. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij zwangerschap of langdurige ziekte kan een rittenkaart worden verlengd of een abonnement worden gepauzeerd in overleg met de leiding van Pilates Studio Utrecht en mits de absentie van de deelnemer tijdig schriftelijk of via e-mail wordt gemeld en de redenen plausibel* zijn. Het initiatief ligt hier geheel bij de deelnemer.

3.6. Een gepauzeerd pakket kan niet worden beschouwd als opzegging van het lidmaatschap, hiervoor dient de opzegtermijn in acht te worden genomen. Tijdens de pauzering vervallen de rechten op het deelnemen van de lessen.

3.7. Gedurende de pauzering wordt er niet geïncasseerd. Als de deelnemer weer hersteld is, of de lessen weer hervat na de afgesproken pauzering, vangt de incasso automatisch weer aan.

3.8. Bij alle abonnementsvormen vindt er geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.

*Of de redenen plausibel zijn en daarmee de pauzering gerechtvaardigd, bepaalt de leiding en niet de deelnemer.

 

Artikel 4. Vakanties & feestdagen

4.1. Pilates Studio Utrecht is gesloten op feestdagen en gedurende sommige schoolvakanties. De vakanties worden elk kalenderjaar van tevoren aangekondigd in de studio, op de website, op het rooster in Virtuagym en in de nieuwsbrieven.

4.2. Tijdens studio sluitingen en vakanties van de leden loopt het abonnement door; dit is verrekend in de contributie. Credits kunnen naar de volgende maand worden meegenomen.

4.3. Als de abonnementhouder langdurig met vakantie gaat buiten studio sluitingen, dan kan het abonnement worden gepauzeerd. Hiervoor dient de deelnemer tijdig (minimaal 4 weken van tevoren) schriftelijk of via e-mail contact op te nemen met de leiding. Het initiatief hiervoor ligt bij de deelnemer.

4.4. In de zomer is er een speciaal zomerrooster.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid & eigen verantwoordelijkheid

5.1.   Elke deelnemer dient de instructeur op de hoogte te stellen van zijn/haar gezondheidstoestand en van eventuele klachten.

5.2. Als de deelnemer fysieke klachten heeft, of zwanger is, dient de deelnemer eerst zijn/haar (huis)arts te raadplegen alvorens aan de les deel te nemen. Indien de (huis)arts akkoord gaat, kan de deelnemer de les volgen. 

5.3. Pilates is een corrigerende, heilzame en functionele bewegingsmethode, maar het is geen (fysio)therapie. Pilates kan therapeutisch werken, maar claimt niet de oplossing voor klachten te zijn. Pilates kan heilzaam werken, maar het is en blijft een sportieve bezigheid. De deelnemer is hiervan op de hoogte en beseft dat hij/zij voor therapie een arts/specialist/therapeut dient te consulteren. 

5.3. Deelname aan alle activiteiten geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Pilates Studio Utrecht sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of letsel die is ontstaan tijdens of door de training. Het is nu eenmaal een feit dat elke sport of vorm van bewegen risico’s met zich meebrengen en de deelnemer is daar zelf verantwoordelijk voor.

5.4. Pilates Studio Utrecht is niet aansprakelijk voor het verliezen, beschadigen en/of zoekraken van uw eigendommen.

5.5. De instructeur/de leiding heeft het recht om de deelnemer de toegang tot de les te ontzeggen, indien deze het niet verantwoord vindt vanwege bepaalde fysieke of psychische klachten van de deelnemer.

5.6 De instructeur/de leiding heeft het recht om de deelnemer de toegang tot de les te ontzeggen, indien de deelnemer zich niet wellevend gedraagt naar andere deelnemer(s) of naar de instructeur/leiding of anderszins. 

5.7. De leiding heeft het recht iemand het lidmaatschap te weigeren, indien daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld op basis van eerdere ervaringen met de persoon in kwestie.

5.8. De leiding kan ook een deelnemer het lidmaatschap ontnemen als het lid zich misdraagt of bijvoorbeeld herhaaldelijk zich niet aan de regels en de Algemene Voorwaarden houdt.

 

Aldus opgesteld door de leiding op 24-01-2022

?>